โรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

(1/1)

Best Mom Club:
ชื่อโรงเรียน:    โรงเรียนอนุบาลลำพูน
ที่ตั้ง:            โรงเรียนอนุบาลลำพูน  41 ถนนสนามกีฬา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทรศัพท์:       053-511087
อีเมล์ติดต่อ:
เว็บไซต์: http://www.ablpn.ac.th (http://www.ablpn.ac.th)     
ค่าเล่าเรียน (ขอบเขตโดยประมาณ):
ระดับชั้นที่เปิดสอน:         
จำนวนนักเรียน:   
จำนวนคุณครู:   
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ:           
ความพิเศษ:

วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลลำพูน

   " โรงเรียนอนุบาลลำพูน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ 
คู่คุณธรรม  ได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มีวินัยในตนเอง  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก"

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ